KDO SMO     KAJ DELAMO     VIZITKA     DOMOV      
         
noranje revidiranje
svetovanje
 
KAJ DELAMO

 

REVIDIRANJE
V sklopu revidiranja opravljamo naslednje storitve v skladu z Zakonom o revidiranju in pravili revizijske stroke:
 • revidiranje računovodskih izkazov gospodarskih družb, zadrug, društev in oseb zasebnega prava,
 • revidiranje uskupinjenih (konsolidiranih) računovodskih izkazov,
 • revidiranje računovodskih izkazov proračunskih uporabnikov in drugih oseb javnega prava,
 • ostale revizijske storitve,
- druge revizije v smislu določb ZGD:
- revizije stvarnih vložkov,
- ustanovitvene revizije,
- posebne revizije,
- izredne revizije,
- revizije združitev (pripojitve, spojitve),
- revizije delitev (razdelitve, oddelitve, izčlenitve),
- revizije v insolvenčnih postopkih (npr. v postopkih prisilne poravnave),
- revizije namenske porabe sredstev (npr. EU projekti),
- preiskovanje računovodskih izkazov,
- preverjanje predračunskih računovodskih izkazov in informacij,
- posli opravljanja dogovorjenih postopkov (npr. revizije poravnanih zapadlih obveznosti),
drugi dogovorjeni posli.
 
NOTRANJE REVIDIRANJE (Zunanje opravljanje notranjerevizijske dejavnosti)
V sklopu notranjega revidiranje opravljamo predvsem storitve v skladu z Zakonom o javnih financah in pravili notranjega revidiranja. Pred sklenitvijo posla preverimo, da ni navzkrižja interesov za sprejetje posla.
 
Področja revidiranja se običajno določi v pogodbi na podlagi naročnikovega letnega načrta revidiranja, ki upošteva presojo ocene tveganj pri naročniku.
 
Kot zunanji izvajalec notranje revizijske dejavnosti nudimo pomoč pri izpolnjevanju nalog, pristojnosti in odgovornosti notranjerevizijskega predstojnika, ki izhajajo iz pravil notranjega revidiranja glede izdelave:
 • predlogov notranjerevizijske temeljne listine ali njene spremembe,
 • predlogov ocene tveganja naročnika,
 • določanju področij revidiranja na osnovi presoje ocene tveganj,
 • pripravi notranjerevizijskih načrtov (na tveganjih zasnovanih srednjeročnih in letnih načrtov notranje revizije)
 • spremljanju priporočil
 • ter pripravi medletnih in letnih notranjerevizijskih poročil. Po opravljenem delu običajno izdelamo poročilo o notranjem revidiranju skladno s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ in Usmeritvami za državno notranjo revizijo.
 
SVETOVANJE
Revizijske in njim podobne storitve predstavljajo tradicionalni in trenutno prevladujoči del naše dejavnosti, kar pa nam omogoča celovit vpogled v poslovanje družb in drugih pravnih oseb. Če potrebujete svetovanje glede vprašanj ali težav, s katerimi se srečujete pri poslovanju, kot tudi pomoč pri načrtovanju in izvajanju večjih projektov, se lahko obrnete na nas.
 
V ta namen smo vzpostavili svetovalno dejavnost na področjih računovodstva, financ, notranje revizije in davkov.
 
Tako vam lahko zagotavljamo sprotne odgovore na vprašanja, ki se zaposlenim v računovodstvu in poslovodstvu postavljajo pri:
 • izbiri primernih računovodskih usmeritev
 • izdelavi računovodskih izkazov
 • izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov
 • izdelavi davčnih izkazov
 • knjiženju poslovnih dogodkov,
 • pretoku dokumentacije,
 • davčni obravnavanje posameznih poslovnih dogodkov glede davka od dohodkov pravnih oseb, davka na dodano vrednost, dohodnino in drugih dajatev,
 • vzpostavljanju in organiziranju notranje revizijske službe.